Projektowanie 2D

Możliwości oprogramowania CAD często można poznać po funkcjonalności środowiska 2D. Projektowanie 2D w T-Flex Parametric CAD to nie tylko możliwości rysowania za pomocą szkicownika – użytkownik ma tu dostęp do całej gamy przydatnych narzędzi i funkcji za pomocą których może przygotować parametryczną dokumentację, utworzyć animację, przeprowadzić optymalizację, wykonać złożenie składające się z fragmentóww 2D, asocjatywne zestawienie materiałowe BOM czy wygenerować krzywe matematyczne itp. Dodatkowo zmianami w projekcie możemy zarządzać za pomocą własnych okien dialogowych co jest najbardziej doceniane po powrocie do projektu po kilku miesiącach lub konieczności jego modyfikacji przez innych konstruktorów.

T-Flex Parametric CAD w wersji 2D jest doskonałą alternatywą dla innych rozwiązań CAD 2D dostępnych na rynku. T-Flex CAD 2D posiada wiele unikatowych funkcji niedostępnych w produktach konkurencji.

T-Flex CAD daje komfort pracy w hybrydowym (połączonym) środowisku 2D/3D. Środowisko dwuwymiarowe jest tu nieodłączną częścią środowiska trójwymiarowego. W dowolnym momencie możemy przejść w tryb projektowania na innym widoku danego projektu z 2D na 3D i z 3D na 2D lub też pracować na obu widokach jednocześnie.

 Edytor zmiennych systemu pozwala na wykonanie wielu skomplikowanych obliczeń, powiązanie projektu z bazą danych, automatyczne wprowadzenie warunkowych zmian w projekcie czy też użycie wspólnych parametrów na szkicu i w poleceniach.

RysowanieZłożeniaOkna dialogoweAnimacjaKinematykaOptymalizacjaSplajny funkcyjne

T-Flex Parametric CAD pozwala tworzyć parametryczne rysunki 2D od podstaw, każdy tworzony (rysowany) obiekt można elastycznie dopasowywać wykorzystując zaimplementowany w systemie sposób modyfikacji. Mówiąc obrazowo każdy obiekt poddaje się zmianom samoistnie dopasowując się do żądanych kryteriów.
Praca na płaszczyźnie 2D osiąga dużą szybkość i łatwość – opierając się o rozbudowaną paletę narzędzi 2D w stopniu nie spotykanym w innych systemach. Rysowanie skomplikowanych kształtów staje się zadaniem nadzwyczaj prostym.

To wszystko dzięki temu, że podstawą projektowania w T-Flex CAD jest jego parametryczny silnik o mocy przewyższającej inne systemy CAD, który nie jest ograniczony ilością połączonych obiektów 2D.

Obiekty uaktualniają się natychmiast po wprowadzeniu zmian bez względu na ich źródło. Nadawane w T-Flex CAD tzw. automatyczne relacje podczas rysowania zapewniają dużo większą kontrolę nad późniejszą modyfikacją szkicu w porównaniu do innych systemów CAD. Rysować parametrycznie od podstaw to idea twórców sytemu. Konsekwencje takiego podejścia są nieocenione na każdym etapie projektowania. Projekt może być w pełni automatyczny, dzięki czemu nie trzeba edytować głównego rysunku, gdy zachodzi potrzeba naniesienia zmian.

tfx2d_1

Eliminuje się duże nakłady prac nad ciągłym i męczącym przerabianiem dokumentacji technicznych, w których pojawiające się błędy niejednokrotnie skutkują wymiernymi stratami. Wykorzystując potężną parametryzację dokumentacyjną, która jest nieodłączną częścią programu T-Flex CAD – proces modyfikacji dokumentacji jest szybki i bezbłędny.

rys

Niektóre z funkcjonalności, podkreślające unikalną formułę systemu na rynku oprogramowania typu CAD to:

► pełna kontrola nad powstawaniem szkicu i późniejszymi zmianami,
► możliwość modyfikacji wszystkich (nawet głównych) zależności szkicu,
► możliwość uzależnienia wybranego parametru od innych,
► możliwość zmiany parametrów wielu elementów jednocześnie,
► możliwość skorzystania z zadań optymalizacyjnych pomocnych w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,
► możliwość tworzenia animacji i sprawdzenia zależności kinematycznych w fazie rysunku.


  ZŁOŻENIA 2D

T-Flex Parametric CAD pozwala tworzyć złożenia z fragmentów 2D. Złożenia można budować zarówno metodą „z dołu do góry” (polegającą na przygotowaniu części 2D w osobnych plikach oraz zestawieniu ich ze sobą) lub „z góry na dół” (gdzie budujemy nowe fragmenty w kontekście już istniejących). Pojedyncze fragmenty, podzłożenia czy złożenia główne mogą być zaopatrzone dodatkowo w konfiguracje czy okna dialogowe parametrów. Zarządzanie konfiguracjami ułatwia ponowne wykorzystanie projektu poprzez utworzenie wielu wariacji produktu w pojedynczym dokumencie. Użycie fragmentów 2D w projekcie złożeniowym może być powiązane w razie potrzeb ze zwykłym doszkicowywaniem brakujących elementów.


Projekt złożeniowy zbudowany z fragmentów 2D

Utworzenie własnej biblioteki parametrycznych fragmentów 2D wpływa na zwiększenie szybkości pracy nad nowymi projektami wykorzystującymi te same komponenty, których parametry w zależności od potrzeb mogą być różne w każdym projekcie.


Projekt złożeniowy zbudowany w większości z podzłożeń 2D

T-Flex CAD daje możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego BOM z projektu 2D, gdzie szczegółowe informacje o użytych częściach będą uaktualniane w miarę modyfikacji projektu. Asocjatywne odnośniki do fragmentów powiązanie z BOM zmieniają indeksy w przypadku modyfikacji projektu, dzięki czemu BOM jest zawsze aktualny. BOM wygenerowany z zawartości złożenia 2D ma takie same funkcje jak w przypadku złożeń 3D.


Projekt złożeniowy 2D z wygenerowanym BOM oraz odnośnikami

Automatyzacja tworzenia złożeń 2D w T-Flex CAD polega również na  możliwości  wykorzystania  tzw.  parametrycznych  łączników,  które  upraszczają  projektowanie  w  sposób  nie  spotykany  w  innych  systemach,  poprzez  automatyczne  przypisywanie  parametrów  do wstawianych fragmentów 2D.


Poszczególne fragmenty złożenia 2D


Proces wstawiania fragmentu 2D wykorzystującego tzw. łącznik, oraz późniejsza zmiana parametrów pliku głównego…


Gotowe złożenie 2D


  RYSOWANIE 2D  OKNA DIALOGOWE

T-Flex Parametric CAD posiada unikalną funkcjonalność związaną z budową własnych okien dialogowych – przeznaczonych do kontroli parametrów projektu. Zmiany w projekcie mogą być wprowadzane tu w bardzo czytelny, intuicyjny i wygodny sposób. Funkcjonalność ta jest nieoceniona głównie podczas powrotu do starszych projektów oraz pracy z projektami wykonanymi przez innych konstruktorów. Kontrolować możemy zarówno pojedyncze modele, złożenia jak i zwykłe parametryczne rysunki.

Przykładowe okno dialogowe z użytymi przyciskami typu „Radio button” oraz polami edycyjnymi

Za tworzenie okien dialogowych w programie odpowiedzialne jest polecenie „Kontrolka”. Dostępne mamy tu takie narzędzia jak: ramka, tekst, pola edycyjne. przyciski zwykłe i rozwijalne, pola wyboru itp. Nanoszenie kolejnych elementów okna przebiega podobnie jak zwykłe rysowanie. Funkcjonalność ta nie wymaga umiejętności programowania, specjalistycznej wiedzy ani dodatkowego oprogramowania.


Okno dialogowe podczas tworzenia (nanoszenie kontrolki typu „Przycisk”).


Inne przykładowe okna dialogowe. 


Okno dialogowe parametrów z dynamicznym podglądem


  ZŁOŻENIA 2D  ANIMACJA 2D

Zaawansowane możliwości oprogramowania T-Flex Parametric CAD pozwalają na wykonanie skomplikowanych animacji bezpośrednio na szkicu. Standardowa animacja wykorzystująca 1 zmienną dostępna jest w menu „Parametry/Animacja…”. Aby uruchomić animację należy naszkicować obiekt ze zmienną sterującą np. {a}. Zmiana wartości zmiennej powoduje odpowiednio zaplanowany ruch szkicu. W ustawieniach okna „Animacji” musimy wskazać dla jakiej zmiennej system ma zmieniać wartość w zakresie zdefiniowanym pomiędzy wartością początkową a wartością końcową.

Animację po uruchomieniu można obserwować bezpośrednio w oknie programu lub na jej podstawie wygenerować plik multimedialny (AVI). Kilka przykładów animacji 2D prezentują poniższe obrazki.
  OKNA DIALOGOWE KINEMATYKA 2D

Sekcja filmowa – Animacja 2D

T-Flex Parametric CAD dzięki specjalnym mechanizmom parametryzacji i automatycznego relacjonowania szkicu umożliwia wprowadzenie mechanizmu 2D w ruch. Zależności kinematyczne mogą być przeniesione na model 3D, dzięki czemu w stosunkowo szybkim czasie, bez konieczności nadawania wiązań/relacji 3D możemy przeprowadzić trójwymiarową analizę…ANIMACJA 2D  OPTYMALIZACJA 2D

T-Flex Parametric CAD posiada mechanizmy pozwalające na przeprowadzenie optymalizacji projektu dla znalezienia najlepszych rozwiązań. Optymalizacja dostępna jest zarówno w środowisku 2D jaki i 3D programu.
Działanie i niektóre możliwości optymalizacji przedstawimy na przykładzie parametrycznego rysunku 2D na którym zaprojektowane zostały napinacze z „naciągniętym” paskiem.

Napinacze   są   zamocowane   na   stałe,   mogą   jedynie   obracać   się   wokół  własnej  osi.   Początkowo   wszystkie napinacze ułożone są pod kątem 219.6 stopni. Długość paska przy zachowaniu pozycji napinaczy równa jest 701.43 mm.
Zadanie optymalizacji jest następujące: „Znajdź ustawienie dla najkrótszego paska”. Zgodnie z poniższym przykładem   system   musi „minimalizować” parametr „dl_paska” za pomocą zmiennych związanych z możliwym pełnym obrotem (0-360 stopni) wszystkich napinaczy.

Optymalizacja   może   używać   różnych   algorytmów   obliczeń:   „Szybkie   Przeszukiwanie”,   „Interaktywne Przeszukiwanie”   oraz „Dwudzielność”   w   zależności   od   zadania.   Każdy   algorytm   można   odpowiednio dostosować, aby uzyskać dokładniejszy wynik lub np. skrócić czas obliczeń.W naszym przypadku użyjemy „Szybkiego Przeszukiwania”, zgodnie  z informacją  „algorytm ten jest  dogodny dla  funkcji mających prostą strukturę i więcej niż jedno ekstremum”.

Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów można uruchomić optymalizację:

Jeśli we wcześniejszym oknie „Zadanie Optymalizacji” zaznaczona została pozycja „Pokaż aktualny rezultat”, to mamy możliwość obserwacji całego procesu poszukiwania rozwiązania:

Po   zakończeniu   obliczeń   i   znalezieniu   rozwiązania   możemy   zaakceptować   przyciskiem   „OK”   zmiany,   w przeciwnym przypadku używamy przycisku „Wyjście”, aby pominąć akceptację wyliczonych parametrów.
Drugie zadanie optymalizacji jest następujące: „Dopasuj napinacze do paska”. W zadaniu tym ponownie użyjemy wszystkich zmiennych pozwalających na swobodny obrót napinaczy, jednak system musi znaleźć takie ich ułożenie, aby udało się „naciągnąć” na nich pasek o długości równej 675 mm.


Trzecie zadanie optymalizacji jest następujące: „Dopasuj napinacze do paska z ograniczeniami”. W zadaniu tym szukamy takiego ułożenia napinaczy, aby dopasowało się ono do długości paska równej 591 mm, przy pewnych ograniczeniach:

► kąt obrotu napinacza „a1” musi być większy bądź równy od 180 stopni,
► napinacz „a5” jest nieruchomy i nie może być zmieniony w optymalizacji,
► napinacz „a3” może obracać się jedynie w przedziale kątowym 150-290 stopni,
► pozostałe napinacze mogą swobodnie się obracać.  KINEMATYKA 2D SPLAJNY FUNKCYJNE